Obchodní podmínky


1) Úvodní a všeobecná ustanovení


Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím eshopu Knihkupectví UJEP, a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím tohoto eshopu.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatelský subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Eshopem Knihkupectví UJEP se rozumí internetový obchod nacházející se na adrese https://knihkupectvi.ujep.cz včetně všech počítačových aplikací v prostředí internetu přímo souvisejících s uskutečňováním objednávek zboží a služeb nabízených v tomto internetovém obchodě a platbou za objednané zboží.


Provozovatelem eshopu Knihkupectví UJEP je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44555601, DIČ CZ44555601, která je zároveň také provozovatelem kamenné prodejny Knihkupectví UJEP.


Prodávajícím se rozumí provozovatel eshopu Knihkupectví UJEP, tj. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, která v eshopu Knihkupectví UJEP učinila objednávku.


Kupujícím se rozumí zákazník, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu.


Prodávající zpřístupňuje na stránkách eshopu Knihkupectví UJEP  informace o zboží, určeném k prodeji prostřednictvím tohoto eshopu, a to včetně jeho ceny za jeden kus zboží (včetně DPH). Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny produktů jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající garantuje výši ceny uvedenou v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky kupujícímu. Je-li u zboží uvedena sleva, platí cena včetně této slevy pouze po dobu jejího zveřejnění. Prodávající umožňuje na stránkách eshopu Knihkupectví UJEP kupujícímu zejména prohlížet aktuálně nabízené zboží, vyhledávat požadované produktyobjednat vybrané zboží. U každého zboží prodávající uvádí, zda je skladem či nikoli, popřípadě lhůtu expedice.


Objednané zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím dopravce. Cena za dopravu a balné je účtována spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného (přepravného) je zveřejněna na stránkách eshopu Knihkupectví UJEP a kupující je o ní informován také při zadávání objednávky do systému. V případě dodávky zboží o váze 30 a více kg, je kupující vždy povinen převzít zboží na výdejním místě eshopu Knihkupectví UJEP (prodejna Knihkupectví UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem), nebude-li mezi smluvními stranami předem dohodnuto jinak.


Objednané zboží si kupující může přebrat rovněž osobně na výdejních místech eshopu Knihkupectví UJEP (prodejna Knihkupectví UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem) v běžných otvíracích hodinách.


 


2) Uzavření kupní smlouvy, objednávka


Kupní smlouva uzavíraná na dálku je uzavírána bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží, které je zveřejněno v nabídce prodávajícího, ze strany kupujícího a potvrzením přijetí takové objednávky ze strany prodávajícího. Okamžikem potvrzení konkrétní objednávky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy.


Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na stránkách eshopu Knihkupectví UJEP způsobem a za podmínek dále stanovených těmito obchodními podmínkami.


Kupující objednává zboží přímo na webových stránkách eshopu Knihkupectví UJEP prostřednictvím speciálního formuláře. Kupující je povinen uvést všechny údaje vyžadované formulářem pro vytvoření objednávky pravdivě. Prodávající zpravidla nejpozději do jednoho pracovního dne od obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její přijetí.


Kupní smlouva vstupuje v platnost okamžikem, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky a při zadávání objednávky předem dohodnutým způsobem o něm kupujícího informuje.


Kupující má právo objednávku, již odeslanou prodávajícímu, bez udání důvodu vzít zpět (stornovat), a to ve lhůtě jedné (1) hodiny od jejího zadání do systému – a to písemně na email knihkupectvi@ujep.cz (Žádost o storno musí vždy obsahovat číslo objednávky).


Obchodní podmínky a reklamační řád jsou trvale zveřejněny na stránkách prodávajícího, kupující je povinen se s nimi před odesláním seznámit a zadáním objednávky do systému (tzv. odesláním objednávky) s nimi vyjadřuje svůj souhlas a vůli se jimi v rámci smluvního vztahu s prodávajícím řídit.


Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran.


 


3) Práva a povinnosti prodávajícího


Povinností prodávajícího je vyřídit potvrzenou objednávku a vychystat zboží, které je předmětem kupní smlouvy, k vyzvednutí na výdejní místo (prodejna Knihkupectví UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem) či je předat přepravci (viz bod 6 obchodních podmínek).


V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro školy a knihovny) má prodávající právo odložit vyřízení objednávky (tzn. vychystání k vyzvednutí či předání přepravci) do doby, kdy daný zákazník uhradí svoji předcházející objednávku.


Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami eshopu Knihkupectví UJEP, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky. Na písemnou žádost kupujícího je prodávající povinen údaje o něm vymazat z databáze zákazníků.


Pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.


 


4) Práva a povinnosti kupujícího


Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednávka zaslána.


Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu objednaného zboží včetně všech dalších souvisejících nákladů uvedených v potvrzené objednávce (zejména náklady na dopravu, balné, dobírka), dále také jen jako „celková cena objednávky“.


Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupujícímu pak vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.(viz bod 8 obchodních podmínek - Možnosti odstoupení od kupní smlouvy, Ze strany kupujícího)


Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze registrovaných zákazníků eshopu Knihkupectví UJEP, pokud déle než 1 rok v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu nebo email prodávajícího. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo kupujícího.


Pokud kupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, platební karta online atp.), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, má právo odstoupit od kupní smlouvy.


 


5) Osobní odběr zboží


Zboží objednané prostřednictvím eshopu Knihkupectví UJEP si kupující může vyzvednout osobně na výdejních místech.


V okamžiku, kdy je objednané zboží připraveno k vyzvednutí, je kupující informován předem (při zadávání objednávky) dohodnutým způsobem (SMS, email). Objednané zboží je kupující povinen odebrat ve lhůtě 7 dnů. Pokud si kupující svou objednávku v této lhůtě neodebere, považuje se takovéto jednání za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.


Při osobním odběru lze kupní cenu uhradit pouze přímo – tzn. hotově či kartou. platné dárkové


6) Dodací podmínky


Je-li řádně uzavřena závazná kupní smlouva (podle bodu 2 obchodních podmínek), objednávka skladem dostupného zboží učiněná do 8:00 pracovního dne, bude připravena k osobnímu odběru/předána kupujícím zvolenému dopravci ten samý pracovní den po 15:00 (není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak).


V případě platby předem (bankovní převod, kartou online atp.) pak do jednoho pracovního dne od přijetí odpovídající částky na účet prodávajícího. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, platí pro závaznou objednávku tato uvedená lhůta.


Zboží pak bude doručeno v obvyklých dodacích termínech dopravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu dopravce. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři.


Objednávku připravenou k osobnímu odběru či řádně předanou vybranému dopravci zpravidla prodávající předem (tzn. po vychystání objednávky) dohodnutým způsobem oznámí kupujícímu.


 


7) Platební podmínky


Osobní odběr:


Při osobním odběru objednaného zboží na výdejním místě eshopu Knihkupectví UJEP lze celkovou cenu objednávky uhradit pouze přímo - hotově či kartou.


V případě osobního odběru NENÍ kupujícímu účtován žádný manipulační poplatek ani balné.


Dobírka


Při platbě na dobírku je celková cena objednávky, zaplacena kupujícím při převzetí zboží od dopravce.


Bankovní převod


Platba celkové ceny je zaplacena kupujícím před dodáním zboží prostřednictvím běžného bezhotovostního převodu. Číslo účtu a variabilní symbol je zobrazen na konci objednávkového procesu a zároveň přeposlán na e-mail kupujícího uvedený v objednávce.


 


Fakturou


Celková cena objednávky je zaplacena kupujícím prostřednictvím bezhotovostního převodu ve prospěch bankovního účtu uvedeného na faktuře, a to po vystavení a doručení faktury kupujícímu. Pokud není dohodnuto jinak, platba fakturou je přípustná pouze u právnických osob (knihovny, školy atp).


Další nákup v eshopu Knihkupectví UJEP může být realizován až v okamžiku, kdy má kupující zaplaceny všechny dluhy vůči provozovateli, které mu vznikly v důsledku objednávek učiněných v eshopu Knihkupectví UJEP .


Prodávající je do úplného zaplacení kupní ceny vlastníkem předmětu kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.


 


 


8) Možnosti odstoupení od kupní smlouvy


Ze strany prodávajícího


Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (tzv.zrušit objednávku nebo její část) do okamžiku dodání zboží kupujícímu.


K odstoupení od smlouvy obvykle přistoupí prodávající jen za výjimečných okolností, kterými jsou zejména:


 • skutečnost, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena na straně dodavatele zboží.

 • není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo doručovací či emailová adresa, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily apod.).


V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet na kupujícím uvedenou adresu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní.


Ze strany kupujícího


Kupující má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí proběhnout prokazatelným způsobem písemně (na adresu Eshop Knihkupectví UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem) nebo datovou zprávou (emailem) na adresu knihkupectvi@ujep.cz


Kupující je povinen uvést v odstoupení údaje potřebné pro individualizaci smlouvy, od které kupující odstupuje. Smlouva je dostatečně identifikována uvedením jména a příjmení kupujícího, jeho místa pobytu, čísla objednávky a data objednávky. Kupující v odstoupení dále uvede číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.


Zboží, na které se toto odstoupení vztahuje, musí kupující dodat na výdejní místo eshopu Knihkupectví UJEP, kde byla konkrétní objednávka vyzvednuta (v případě osobního odběru), nebo na adresu: Eshop Knihkupectví UJEP, REKLAMACE, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem (v případě objednávek zasílaných prostřednictvím přepravce), spolu s kopií pořizovacího daňového dokladu.


Kupní cena zboží bude kupujícímu vrácena v případě osobního doručení předmětu kupní smlouvy do výdejního místa eshopu Knihkupectví UJEP v hotovosti. V ostatních případech bude kupní cena zboží uhrazena na bankovní účet kupujícího, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy, příp. v samostatném písemném sdělení. Kupní cena bude vrácena do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.


V případě, že kupující využije práva na odstoupení od smlouvy dle § 53, odst. 7 občanského zákoníku, musí prodávajícímu vydat vše, co mu bylo na základě kupní smlouvy od prodávajícího dodáno. Pokud to není možné (např. zboží bylo zničeno nebo ztraceno), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu odpovídající hodnotě toho, co kupující prodávajícímu nevrátil. Pokud je vrácené zboží poškozeno částečně, může prodávající uplatnit u kupujícího právo na náhradu škody. Nárok prodávajícího na peněžitou náhradu (náhradu škody) vůči kupujícímu je prodávající oprávněn započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.


 


9) Záruka


Na zboží nakoupené prostřednictvím eshopu Knihkupectví UJEP se vztahuje záruční doba 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak.


Záruka se nevztahuje na:


 • opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním

 • vady vzniklé neodborným užíváním zboží, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo k jinému účelu než k jakému je věc obvykle užívána

 • vady způsobené mechanickým poškozením

 • poškození způsobené přírodními silami (oheň, voda, blesk, atp.) či jinými vnějšími vlivy


 


10) Reklamační řád


Při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu Knihkupectví UJEP se prodávající řídí platnými právními předpisy ČR.


Není-li stanoveno jinak, poskytuje prodávající záruční dobu 24 měsíců s výjimkami stanovenými v zák. č. 634/1992 Sb. Záruční doba začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží.


Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.


Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.


Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.


Při osobním vyzvednutí objednaného zboží na výdejním místě eshopu Knihkupectví UJEP je kupující povinen ihned prodávajícímu oznámit případné mechanické vady. Kupující má v tomto případě právo poškozené zboží nepřevzít. Pokud je to možné, takto podaná reklamace bude řešena obratem výměnou zboží za nový kus.


Reklamaci je možné oznámit:


 • osobně na výdejním místě eshopu Knihkupectví UJEP, kde byla kniha odebrána (prodejny s výdejním místem Eshopu Knihkupectví UJEP)

 • e-mailem na adresu knihkupectvi@ujep.cz

 • doporučeným dopisem na adresu: Eshop Knihkupectví UJEP, Reklamace, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem


Oznámení reklamace musí obsahovat popis závady, číslo objednávky či faktury a emailový nebo telefonický kontakt na kupujícího.


Prodávající rozhodne o reklamaci zpravidla do 5 pracovních dní a emailem nebo telefonicky informuje kupujícího.


Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízení reklamace proběhne bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dní od potvrzení převzetí oznámení reklamace prodávajícím. Bližší informace o průběhu reklamace kupující získá na emailu knihkupectvi@ujep.cz. (Vždy je nutné uvést číslo reklamace/objednávky a kontaktní údaje kupujícího.)


Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Důvodem pro uplatnění reklamace jsou zejména:


 • vadné zboží (např.: chybějící listy u knihy atp.)

 • záměna objednaného zboží


Doprava reklamovaného zboží


V případě reklamace objednávek s osobním odběrem reklamace probíhá přímo na výdejním místě, kde byla objednávka vyzvednuta. Reklamované zboží (včetně účtenky či její kopie) kupující dopraví na toto výdejní místo.


 


Reklamované zboží (včetně kopie faktury) kupující dopraví (osobně nebo prostřednictvím dopravce) na výdejní místo eshopu Knihkupectví UJEP (Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude kupující o tomto faktu informován a po jejím vyřízení vyzván k odběru nového nebo opraveného zboží.


Dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující. V případě uznání reklamace může požádat o úhradu nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží. Opravené nebo vyměněné zboží prodávající zašle kupujícímu zpět na vlastní náklady.


Reklamace dopravy zboží


Předmět kupní smlouvy (zboží) je kupujícímu doručováno prostřednictvím externích dopravců.


Zkontrolovat, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena, je nutné vždy přímo před dopravcem při jejím přebírání. V případě, že je obal jakkoli zjevně mechanicky poškozený (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený atp.), či zjevně došlo ke ztrátě části obsahu zásilky, je nutné tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození, příp. částečné ztrátě obsahu zásilky, je dopravce povinen ihned sepsat protokol o škodě (vhodné je pořídit také fotodokumentaci).


V případě jakýchkoliv problémů s dopravcem, je nutné kontaktovat prodávajícího na knihkupectvi@ujep.cz. V podobných případech je vždy nutné uvést číslo objednávky, popsat problém a uvést kontakt na kupujícího. Do předmětu emailu se doporučuje uvést „stížnost na dopravce“.


 


11) Ochrana osobních údajů


Online objednáním zboží prostřednictvím k tomu určeného formuláře (tj. zadáním objednávky zboží nabízeného prodávajícím do systému) kupující souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů poskytnutých v objednávce a jejich zařazením do databáze uživatelů Knihkupectví UJEP. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího nepředá třetím stranám.


Tyto osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro obchodní a marketingové účely prodávajícího a pro účely zasílání obchodních sdělení. Prodávající je oprávněn spolu s těmito údaji schraňovat i osobní údaje zákazníka.


Kupující může souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů při objednávce odmítnout. Pokud tak neučiní, poskytuje dobrovolně prodávajícímu tyto údaje na dobu 10 let, během nichž může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na emailovou nebo korespondenční adresu sídla společnosti prodávajícího. Kupující se také může kdykoliv odhlásit ze zasílání informačního newsletteru pro zasílání novinek a obchodních sdělení pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení. Takovéto odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení odvolání prodávajícímu. 


12) Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.6.2013. Aktuální změny těchto podmínek jsou k dispozici na http://knihkupectvi.ujep.cz/index.php?route=information/information&information_id=5. Kupující je vázán zněním podmínek platném ke dni uzavření kupní smlouvy.


Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami, platnými pro Eshop Knihkupectví UJEP, seznámil a bez výhrady s nimi souhlasí.


Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy dle platných právních předpisů ČR, zejména občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).


Vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.), nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Spotřebitelem není podnikatel, který nakupuje výrobky či služby za účelem své podnikatelské činnosti s těmito výrobky nebo službami. Na kupujícího, který není spotřebitelem, se nevztahují ty ustanovení obchodních podmínek, které jsou projevem ochrany spotřebitele v právních normách.