Aktuality


Jan D. Bláha – Vybrané okruhy z geografické kartografie


V monografii Vybrané okruhy z geografické kartografie autor nabízí výběr témat z oboru geografická kartografie. V úvodní části hledá odpověď na otázku, zda je stále „geografická kartografie“ svébytnou disciplínou vyučovanou na českých univerzitách a jakou roli hraje v rámci oboru geografie. V dalších kapitolách pak představuje samotné okruhy, které lze v tomto oboru rozvíjet při výuce, včetně námětů na úkoly testující kompetence studentů. Záměrem autora je poskytnout základní přehled okruhů a témat a jejich pro­pojení se současnou digitální kartografickou tvorbou, zpravidla realizovanou prostřednictvím geoinformačních systémů, proto publikace nemá ambici sup­lovat používané vysokoškolské učebnice. Kniha ostatně není klasickou učebnicí, ačkoliv může být oporou studentům při pří­pravě na dílčí zkoušku ze studijního předmětu.

Čtenář zde rovněž na jednom místě nalezne vybrané principy tvorby map v programu ArcGIS, které vycházejí ze seriálu Tvorba map ve věku geoinformač­ních systémů (Bláha 2012–2013) a dalších příspěvků publikovaných v odbor­ném časopise Geografické rozhledy.


Cena: 249,00 Kč

Cena bez DPH: 226,36 Kč


Cena a objednávka >>>

Richard Čapek – Úvod do matematické geografie


Výukový text Úvod do matematické geografie byl pod názvem Planetární geografie vydán poprvé v roce 1992 v nakladatelství Karolinum, s dotiskem v roce 1998. V roce 2001 vyšel v 2. vydání pod názvem Matematická geografie. Plánované upravené vydání v roce 2006 bohužel již nebylo realizováno. Po domluvě s autorem Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydá­vá tento text potřetí se snahou aktualizovat jej pro potřeby studentů a zájemců o problematiku matematické, resp. planetární geografie. 

Obsahem jsou kapitoly věnované planetě Země (tvar, zeměpisné souřadnice, pohyby planety), vesmíru (hvězdy a další vesmírná tělesa, astronomické souřadnice), Měsíci, dmutí, měření času a kalendáři a geofyzice.

„Tato publikace slouží jako přehled obsahu úvodního kurzu matematické geografie ve studijních oborech geografie a učitelství zeměpisu. Tematický záběr skript je nesmírně široký. Pod souhrnným pojmem ma­tematické geografie jsou v nich prezentovány základní poznatky řady samostatných vědeckých disciplín (astronomie, astrofyziky, historické chronologie, geodézie a geofyziky), které tvoří nezbytnou poznat­kovou základnu pro navazující studium dalších geografických disciplín.“ Z recenzního posudku: PhDr. Mgr. & Mgr. Filip Dostál 

„Skripta doc. Richarda Čapka Úvod do studia matematické geografie jsou vítanou studijní oporou k předmětu Planetární geografie, který je tradiční součástí studijních plánů ve studijním programu Geografie a programech jemu příbuzných realizovaných na českých vysokých školách.“ Z recenzního posudku: RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.


Cena: 149,00 Kč

Cena bez DPH: 135,45 Kč

ISBN 978-80-7561-253-3Cena a objednávka >>>